Σεμινάριο Πράσινης Οικονομίας

Διοργάνωση Σεμιναρίου από το Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα (GEF)  με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (FYEG)

« Πράσινη Οικονομία προς μια βιώσιμη κοινωνία »

Θεσσαλονίκη, 24-29 Νοεμβρίου 2010

Το σεμινάριο θα φιλοξενείται από την ομάδα των Νέων Ελλήνων Πράσινων. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν περισσότερες  γνώσεις στα ζητήματα της οικονομίας, να πραγματοποιηθεί συζήτηση σχετικά με ζητήματα που αφορούν τους νέους, καθώς επίσης στοχεύει και σε εμβάθυνση συγκεκριμένων θεμάτων (π.χ. ποσοστό ανεργίας των νέων) και στην αναζήτηση λύσεων.
Το πρόγραμμα έχει οργανωθεί από το Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα, με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Νέων Ευρωπαίων Πράσινων. Η  εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί χάρη στην οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα  έξοδα διαμονής και φαγητού θα καλυφθούν πλήρως και θα επιστραφεί το 70% των εξόδων του ταξιδιού.
Το σεμινάριο θα αποτελείται από διαλέξεις, εργαστήρια, μικρές ομαδικές συζητήσεις,  και άλλες δραστηριότητες με περισσότερους από 30 νέους από όλη την Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα και θα εξετάσουν εκτενέστερα τη θεωρία και την πραγματικότητα των οικονομικών μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων (case studies). Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών με τους άλλους συμμετέχοντες.

Δεδομένου ότι το σεμινάριο θα είναι σε προχωρημένο επίπεδο θα υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες και θα τους ζητηθεί να διαβάσουν κάποιες βασικές πληροφορίες πριν από το σεμινάριο για να γίνει καλή δουλειά και να πραγματοποιηθούν κάποιες συζητήσεις , αν αυτό είναι δυνατό.

Στόχοι του Σεμιναρίου:

  • Γνώσεις  και εμβάθυνση σχετικά με τη λειτουργία της οικονομίας σε μικρο-μακρο επίπεδα, των διαφορετικών τρόπων εκπαίδευσης στα οικονομικά, και στην ιστορία της οικονομικής σκέψης.
  • Ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τους πιθανούς τρόπους μελλοντικής  οικονομικής ανάπτυξης με επίκεντρο την Νέα Πράσινη Συμφωνία (Green New Deal) ως μέσο για την επίτευξη μιας πράσινης οικονομίας.
  • Προτάσεις και συζήτηση πάνω στα διαφορετικά μοντέλα οικονομίας όπως είναι η  Από-ανάπτυξη(Degrowth),  η Νέα Πράσινη Συμφωνία (Green New Deal), κλπ.
  • Ενθάρρυνση των νέων να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα της οικονομίας.

Προσωρινό Πρόγραμμα:

Κάθε μέρα του σεμιναρίου θα είναι αφιερωμένη σε συγκεκριμένα θέματα και περίπου με την εξής δομή:

Στις  πρωινές συνεδρίες θα γίνεται η εισαγωγή στο θέμα με τη μέθοδο  ερωτήσεων-απαντήσεων (Q&A)-  και οι απογευματινές συνεδρίες των ομάδων εργασίας θα περιλαμβάνουν συζητήσεις για εμβάθυνση και κατανόηση του κύριου θέματος.

Πρώτα θα διερευνηθεί το θέμα από κοινού για να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να προβούν σε αναζήτηση λύσεων, καθώς θα επακολουθήσει συζήτηση και αξιολόγηση των λύσεων που προτείνονται σήμερα από τη Νέα Πράσινη Συμφωνία – Green New Deal. Θα υπάρχει ένας συνδυασμός τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών και ειδικών επί των συγκεκριμένων θεμάτων.

Τα τέσσερα «θέματα ημέρας» είναι:

  • Η συμμετοχή των νέων. Κατά την πρώτη ημέρα οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με τη δημοκρατία στα οικονομικά συστήματα. Θα γίνει αρχικά μια γενική εισαγωγή στο θέμα και στη συνέχεια  θα ακολουθήσουν  περαιτέρω συνεδρίες με επίκεντρο τη συμμετοχή των νέων, όπως ο ρόλος και οι δυνατότητες των νέων στην οικονομία.
  • Η ανεργία των νέων / Πράσινη Εργασία: Καθώς η ανεργία των νέων αυξάνεται σε ανησυχητικό βαθμό σε πολλά μέρη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ημέρα αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει μια βαθύτερη ματιά στη σημερινή κατάσταση των αιτιών και των πιθανών λύσεων του ζητήματος.

Το δεύτερο μέρος της ημέρας θα είναι αφιερωμένο στο θέμα των πράσινων θέσεων εργασίας και τους τρόπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος που περιγράφεται παραπάνω.

  • Διαφορετικά οικονομικά μοντέλα και Αποανάπτυξη. Ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης στις τοπικές κοινωνίες ,και η δυνατότητα  συνύπαρξης της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και της περιφερειακής αυτονομίας. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση της εφαρμογής των βασικών αρχών του Green New Deal στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών και προγραμμάτων. Θα συζητηθεί τέλος το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του Green New Deal.
  • Οι χρηματοπιστωτικές αγορές και η κρίση. Θα παρουσιασθούν τα μοντέλα ανάπτυξης, και θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των συνεδριών των ομάδων εργασίας, οι ελλείψεις τους και οι εναλλακτικές προτάσεις . Θα  δοθεί έμφαση στη διάκριση μεταξύ των εννοιών της μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί το Green New Deal σε βάθος σα μέσο πολιτικής, που εφαρμόζει τις πράσινες αρχές της οικονομίας. Επίσης, θα συζητηθούν σε ομάδες εργασίας, οι ιδιαιτερότητες της εφαρμογής του Green New Deal σε κάθε χώρα.

Προφίλ του συμμετέχοντα:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους που ήδη διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σε οικονομικά θέματα και συστήματα. Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να ενδιαφέρονται για τα θέματα της εκδήλωσης αυτής,  να είναι πρόθυμοι να προετοιμάσουν και να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες δραστηριότητες και  να είναι ανοικτοί για νέες εμπειρίες και γνωριμίες  με νέους ανθρώπους.
Αν και είναι ένα σεμινάριο σε προχωρημένο επίπεδο, θα θέλαμε να διατηρηθεί η συμμετοχή ανοιχτή για τους ανθρώπους των διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης και με διαφορετικό υπόβαθρο. Σημαντική είναι η ποικιλομορφία της εμπειρίας και της γνώσης και το κίνητρο για να μαθαίνουν και να εργάζονται σε αυτό το σεμινάριο. Η κατανομή θέσεων των συμμετεχόντων θα είναι βάση ηλικίας, προέλευσης και φύλου. Η ηλικία των συμμετεχόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 28 έτη.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση:
Οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν με ηλεκτρονικά μια επιστολή, στην οποία ο αιτών-ουσα περιγράφει γιατί θέλει να συμμετέχει, την κατάρτιση που διαθέτει και πώς προτίθεται να μεταβιβάσει αυτά που έμαθε από το σεμινάριο.

Η υποβολή αίτησης θα γίνει μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2010 (ως τα μεσάνυχτα) στον Julius  στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Julius_P@web.de Αν έχετε απορίες ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Julius: Julius_P@web.de

Πράσινοι χαιρετισμοί,

Το Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα (GEF) και η Ομάδα Εργασίας για το Σεμινάριο ‘ Πράσινη Οικονομία’ της FYEG
Άννα, Delfina, Erki, Μαρία, Μαρίνα, Joel, Τζούλιους και Svea

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *