Πορεία στα Οινόφυτα για τον ποταμό Ασωπό

Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 3.00 μ.μ.

Το 1969, η ευρύτερη περιοχή των Οινόφυτων ανακηρύχθηκε ως βιομηχανική περιοχή με Προεδρικό Διάταγμα του Ελληνικού κράτους. Οι επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν γη σε χαμηλές τιμές για να δημιουργήσουν εργοστάσια, και ειδικότερα βαριές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κυβέρνηση, με το διάταγμα δεν έθεσε κανένα όρο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σήμερα, το αποτέλεσμα αυτών των ευνοϊκών ρυθμίσεων, είναι η συγκέντρωση στην περιοχή της Βοιωτίας μερικών από τις μεγαλύτερες ενεργές μονάδες παραγωγής της Ελλάδας. Περισσότερες από 1000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν χτιστεί στη ζώνη Σχηματάρι – Οινόη – Οινόφυτα δίπλα στον Ασωπό ποταμό, παρόλο που ο ακριβής αριθμός δεν είναι γνωστός ούτε από τις τοπικές αρχές ούτε από την πολιτεία.

Οι κύριοι τομείς είναι επεξεργασία μετάλλων, χημικά βαφής, αγροτοχημικά, δημιουργία άλλων χημικών, κατασκευή πλαστικών, κατασκευή καθαριστικών, κατασκευή φαγητού και αναψυκτικών.

10 χρόνια μετά το Διάταγμα του 1969, ανακοινώθηκε από την ελληνική πολιτεία ότι ο Ασωπός ποταμός θα αποκτήσει σύστημα βιομηχανικών υπονόμων από τις τοπικές αρχές της Βοιωτίας και της Αττικής (Κοινή Νομαρχιακή Απόφαση 19649/1979 (ΦΕΚ 1136 Β’) και παρομοίως δεν τέθηκε κανένα περιβαλλοντικό όριο σε αυτήν την απόφαση.

Έτσι, τα εργοστάσια απέθεσαν μεγάλο όγκο βιομηχανικών αποβλήτων κατευθείαν στον ποταμό χωρίς προ-επεξεργασία των βιομηχανικών τους ρύπων.

Ακολούθως, τα επόμενα χρόνια, ανιχνεύθηκαν μετά από χημική ανάλυση, σε εργαστήρια, υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων, χρωμίου και νιτρικών στην επιφάνεια του νερού, στα υπόγεια ύδατα, στη γη και στον αέρα. Οι κύριοι φορείς ρύπανσης στην περίπτωση του Ασωπού είναι τα νιτρικά, ο δισθενής μόλυβδος, τα ιόντα χλωρίου και το εξασθενές χρώμιο το οποίο προκαλείς γενετικές καρκινογενέσεις. Ειδικά αυτό το χημικό πολυμερές, το εξασθενές χρώμιο (Cr(VI)), προκαλεί ζημιά στην περιβαλλοντική ποιότητα της περιοχής και φέρνει και προβλήματα υγείας. Ένα παράδειγμα είναι τα υψηλά ποσοστά του καρκίνου που μετρήθηκαν στον ντόπιο πληθυσμό.

Το 2007, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ανακήρυξε την περιοχή του Ασωπού, μια περίπτωση “Ειδικής Εθνικής Παρέμβασης και το 2010 έβγαλε την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. Αριθμ. 20488/19-5-2010 «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπής υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού» με την οποία τα νομοθετικά δικαιώματα για τη διάθεση των αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ακυρώθηκαν.

Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχουν παρθεί μέτρα που εφαρμόζουν αυτήν την απόφαση. Η παραβίαση των δικαιωμάτων ζώων και ανθρώπων και των περιβαλλοντικών νόμων από την πολιτεία και τη βιομηχανία συνεχίζεται μέχρι σήμερα!

Για αυτό το λόγο απαιτούμε:

1. Την παροχή καθαρού πόσιμου νερού και των απαραίτητων υπηρεσιών υγείας για κατοίκους και αγρότες
2. Μια καθαρή βιομηχανική και αγροτική παραγωγή στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ως τη μόνη βιώσιμη λύση.
3. Έναν ολοκληρωμένο, εξελιγμένο και αυστηρό έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης και την επανεξέταση των Περιβαλλοντικών Αδειών όλων των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής με νέους όρους και προϋποθέσεις από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
4. Τον έλεγχο και εξάλειψη των αγροτικών, βιομηχανικών και αστικών πηγών ρύπανσης.
5. Την καθιέρωση υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τη λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι.
6. Την υλοποίηση σχεδίου περιβαλλοντικής αποκατάστασης των μολυσμένων περιοχών, σύμφωνα με την οποία το κόστος αποκατάστασης θα πρέπει να διατεθεί για τις ρυπογόνες βιομηχανίες, σύμφωνα με την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”.
7. Το κόστος της ρύπανσης να μην πληρωθεί ούτε από την κοινωνία ούτε από τις μελλοντικές γενιές.
8. Την υλοποίηση όλων των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το Πλαίσιο Οδηγιών Υδάτων, την Οδηγία για τα Επικίνδυνα Απόβλητα και την Οδηγία για τα Υπόγεια Ύδατα.
9. Την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ. Αριθμ. 20488/19-5-2010
10. Τερματισμό της διαφθοράς!
_________________________________________________

Pollution has no borders!

In 1969, the broader area of Inofyta has been declared as area of industrial concentration by Presidential Decree of the Greek state. Business people had the opportunity to buy land for low prices in order to establish factories and especially heavy industry units have been located in the area. It is important to point out that the government did not qualify this decision with any environmental restrictions.

Today, as a consequence of these beneficial conditions, a concentration of several of the largest active production units of Greece is found around Boeotia. More than 1000 industrial facilities have been constructed in the Schimatari – Inoi – Inofyta zone next to the Asopos River, although an exact number is known neither by the municipalities nor the state.

The main sectors are metal processing, dyeing chemicals manufacturers, agrochemical industries, production of other chemicals, plastics manufacturers, food and beverage industries and detergents/ cleaning manufacturers amongst others.

Ten years after the 1969 Decree it was announced by the Greek state that the Asopos River would receive industrial sewage by the regional authorities of Boeotia and Attica (Joint Prefectural Decision 19649/1979 (O.G. 1136/B)) and likewise no environmental limitations were given to this decision.

Thus it happened that the factories discharged high volumes of waste waters directly into the river without pre-treatment of their produced waste.

Subsequently, years later, high levels of heavy metals, chromium and nitrates were detected in surface water, groundwater, soil and air by chemical laboratories. The principle pollutants in the case of Asopos are nitrates, divalent lead and chlorine ions and hexavalent chromium, which is a genotoxic carcinogen. Particularly this chemical compound, hexavalent chromium (Cr(VI)), harms the environmental quality of the area and brings along health problems. One example is the high cancer rate of the local population that has been measured.

In 2007, the Ministry of Environment, Energy and Climate Change (YPEKA) declared the area of Asopos as a case of “Special National Intervention” and introduced then in 2010, the Joint Ministerial Decision No. 20488/19-5-2010 “Environmental quality standards for the Asopos River and Emission limit values of industrial wastewater in the Asopos River Basin” with which the legislative permissions for the disposal of waste in the Asopos River by industrial facilities became invalid.

But the measures of the decision never became fulfilled down to the present day.
The industrial pollution of the Asopos River Basin is current and the situation is serious! A continuously violation of animal and human rights and environmental laws by government and industry is present!

For this reason we demand:

1. The provision of safe water and necessary medical services for residents and farmers.
2. A clean industrial and agricultural production in the Asopos River Basin as only sustainable solution.
3. An integrated, sophisticated and strict control of industrial pollution and a review of the Environmental Licences of all industry units in the area under new terms and conditions by an expert third-party.
4. The control and elimination of agricultural, industrial and urban pollution sources.
5. The establishment of an Environmental Inspectorate for the Asopos River Basin in order to intensify the controls.
6. The implementation of an environmental remediation for the contaminated sites, whereby the remediation cost should be allocated to the polluting industries according to the “polluter pays principle”.
7. Pollution costs should neither be held by the society nor the future generations! We claim a complete list of polluting industries which are to be held liable for the remediation cost.
8. The implementation of all European Union regulations according to the Water Framework Directive, the Directive on Hazardous Waste and the Groundwater Directive.
9. The implementation of the Joint Ministerial Decision No. 20488/19-5-2010.
10. Stop the corruption!

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *