Skip to content

Artability – Μια μοναδική έκθεση ζωγραφικής

2015 Νοέμβριος 14
by seas
16 – 28 Νοεμβρίου στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Artability έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στην τελική έκθεση των έργων τέχνης τους.
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 16 Νοεμβρίου 2015 έως τις 28 Νοεμβρίου 2015 στο Βαφοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Γ. Βαφοπούλου 3.
Εγκαίνια τις 16 Νοεμβρίου 2015 στις 18:00.
Ελεύθερη είσοδος.
Ανυπομονούμε να σας δούμε!

Το Artability είναι ένα διετές έργο για την ανταλλαγή καλών πρακτικών που στόχο έχουν να κινητοποιήσουν τους

ανθρώπους με αναπηρίες να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία δια βίου μάθησης μέσα από τη συμμετοχή τους σε εργαστήρια εικαστικών τεχνών καθώς και οργάνωσης καλλιτεχνικών εκθέσεων. Κύριο στόχο του έργου αποτελεί επίσης η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους. Το έργο Artability στόχο έχει επίσης να ανατρέψει την επικρατούσα αντίληψη για την εκπαίδευση σύμφωνα με την οποία ιδίως τα άτομα με αναπηρία θεωρούνται περισσότερο αποδέκτες παρά παραγωγοί της γνώσης.

Το Artability βασίζεται στην πεποίθηση

ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες διαθέτουν δημιουργικότητα και εμπειρία που συχνά υποτιμάται και δεν αναγνωρίζεται από το κοινωνικό σύνολο. Μέσω μίας δημοκρατικής εκπαιδευτικής προσέγγισης όπως αυτή της εκπαίδευσης συνομηλίκων (peer to peer education), ο εκπαιδευτής θα μπορέσει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναδείξουν τις ικανότητες και τη γνώση τους σε ισότιμη βάση. Η από κοινού διοργάνωση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων και των

καλλιτεχνικών εκθέσεων σχεδιάζονται ώστε να επιτρέπουν και να εξασφαλίζουν την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή όλων για την ανάπτυξη πρακτικών ικανοτήτων οι οποίες μελλοντικά μπορούν να απορροφηθούν παραγωγικά από την αγορά εργασίας.

Στόχοι

Το έργο σχεδιάστηκε έτσι ώστε τα αποτελέσματά του στην ομάδα στόχου να έχουν διάρκεια τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη του. Βασικοί άξονες του έργου είναι δύο:

  • κατασκευή / παραγωγή έργων τέχνης
  • εφαρμογή και διάχυση καινοτόμας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας

Μέσω των εβδομαδιαίων καλλιτεχνικών εργαστηρίων του έργου, θα υπάρξουν δεκάδες προϊόντα καλλιτεχνικής δημιουργίας σε κάθε χώρα εταίρο τα οποία και θα παρουσιαστούν σε καλλιτεχνικές εκθέσεις μετά το τέλος του προγράμματος. Επιπλέον, οι δράσεις και οι καλλιτεχνικές εκθέσεις που θα διοργανωθούν και θα πραγματοποιηθούν από τους φορείς της κάθε χώρας σε συνεργασία με τα άτομα με αναπηρία που θα συμμετέχουν, θα λάβουν δημοσιότητα και θα έχουν κάλυψη από τα ΜΜΕ και μετά το τέλος του έργου. Επίσης, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της δράσης είναι οι προσωπικές δεξιότητες που οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν και θα αναπτύξουν οι συμμετέχοντες, ως ασκούμενοι καλλιτέχνες με έμφυτα ταλέντα και ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Ομάδα στόχος

Στις δράσεις του έργου συμμετέχουν 15 άτομα με αναπηρία σε καθεμία από τις 4 χώρες εταίρους του προγράμματος (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Λιθουανία). Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος ώστε να διευκολύνεται η ομαδική εργασία, να προωθείται η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών ανάμεσα στους συμμετέχοντες καθώς και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων.

Δράσεις

  • Εβδομαδιαία καλλιτεχνικά εργαστήρια (18 μήνες)
  • Διαδραστικό εργαστήριο με θέμα τις καλλιτεχνικές τεχνικές
  • Διαδραστικό εργαστήριο σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης μιας έκθεσης και την προώθηση του καλλιτεχνικού έργου των συμμετεχόντων
  • Εκθέσεις έργων τέχνης (μία σε κάθε χώρα εταίρο)
  • Διεθνής ανταλλαγή στη Ρώμη με τη συμμετοχή 3 συμμετεχόντων και 1 συντονιστή ομάδας από κάθε χώρα εταίρο
  • Δημιουργία ιστοσελίδας του έργου, βίντεο, ηλεκτρονικού καταλόγου έργων της καλλιτεχνικής έκθεσης και Android εφαρμογής για εικονικές επισκέψεις στις εκθέσεις.

Διάρκεια

Το έργο  πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου 2015.

Εταίροι

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

COGAMI – Galician Confederation of People with Disabilities (Spain) – Financial coordinator

VRC – Valakupiai Rehabilitation Centre (Lithuania)

Φορέας Χρηματοδότησης

Το έργο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Πτολεμαίων 29Α, 6ος όροφος, 54630, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ. 2310.285.688 Fax. 2310.222.503

artability@antigone.gr
andromachi@antigone.gr
ANTIGONE-Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and non-Violence and the participants of the project Artability have the pleasure to invite you to the final exhibition of their artworks.
The exhibition will take place from 16th November to 28th November 2015 at Vafopouleio Cultural Center, 3, G. Vafopoulou street, Thessaloniki.
Opening on 16th November 2015 at 18.00.
Free Entrance.
Looking forward to see you!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS