Skip to content

Πληρωμές ανύπαρκτων έργων από τον “επιβλέποντα” Παναγιώτη Ψωμιάδη

2010 Σεπτέμβριος 23

Να διερευνηθούν άμεσα από Δικαιοσύνη και Περιφέρεια», ζητά ο Μ. Τρεμόπουλος

Σε σημερινή συνέντευξη Τύπου, που έδωσε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Μιχάλης Τρεμόπουλος με τις νομαρχιακές συμβούλους της “Οικολογίας – Αλληλεγγύης” Δήμητρα Γωγάκου και Ελεονόρα Ζώτου, παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία για πληρωμές ανύπαρκτων έργων από τον ίδιο τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης Π. Ψωμιάδη.

Καταγγέλλοντας ένα “καθεστώς αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης, που πρέπει να απορριφτεί από τους πολίτες” και παρουσιάζοντας έγγραφα των υπηρεσιών αλλά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ζήτησε εξηγήσεις χωρίς να πάρει απαντήσεις από τη διοίκηση της Νομαρχίας, τόνισαν:

Μέχρι τώρα είχαμε συμβάλλει στο να εντοπιστούν οι παράνομες διαδικασίες, τα ποινικά αδικήματα και η ζημιά του ελληνικού δημοσίου κατά την εκτέλεση και πληρωμή των δημοσίων έργων με πρόχειρους διαγωνισμούς (στην ουσία απευθείας αναθέσεις) σε εκατοντάδες έργα προϋπολογισμού 45.000 Ευρώ στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης -Ν.Α.Θ. (ΔΤΥΝΑΘ), στο διάστημα από 2005 έως 2010. Πρόσφατα καταγγείλαμε επιπλέον περιπτώσεις διπλοπληρωμών ή ακόμη και τριπλοπληρωμών “45αριών”, που γίνονταν με τρεις συγκεκριμένες μεθόδους- τεχνάσματα. Ακολούθησε η αποκάλυψή μας ότι η διοίκηση Ψωμιάδη προσπαθεί να κατασκευάσει εκ των υστέρων τα έργα, με νέες διάτρητες δημοπρασίες και πληρώνοντας επιπλέον χρήματα των πολιτών!

Τώρα παρουσιάζουμε και νέα στοιχεία επιβαρυντικά, όχι για υπηρεσιακούς ή αιρετούς παράγοντες της Νομαρχίας αλλά κατευθείαν για τον κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη. Αυτά τα στοιχεία, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, θα πρέπει με ταχύτατες διαδικασίες να διερευνηθούν από τις δικαστικές αρχές και από την κ. Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως πειθαρχική προϊστάμενη του κ. Νομάρχη.

Συγκεκριμένα, ανατίθονταν απ’ ευθείας με απόφαση του κ. Νομάρχη (μέσω συμβάσεων μίσθωσης έργου) η εκτέλεση έργων που σύμφωνα με τις αποφάσεις είχαν μεν ως τόπο εκτέλεσης τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας, όμως με τη σημείωση ότι «η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Νομάρχη». Δηλαδή, κατά παράβαση όλων των σχετικών διατάξεων, ο κ. Νομάρχης όριζε τον εαυτό του ως επιβλέποντα μηχανικό των έργων. Στη συνέχεια ο κ. Νομάρχης προχωρούσε στην πληρωμή των εν λόγω έργων, χωρίς ποτέ όμως αυτά να κατασκευαστούν ή να πραγματοποιηθούν.


Έτσι, για παράδειγμα, στο διάστημα από 3-9-2007 έως 6-2-2009 σε 30 άτομα ανατέθηκε απ’ ευθείας η εκτέλεση των έργων: «Διάνοιξη και διαμόρφωση οδών, καθαρισμός και κατασκευή ρείθρων με αμμοχάλικο και άσφαλτο, καθαρισμός τεχνικών και σήμανση οδών» και «Ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή των αδειών κυκλοφορίας γεωργικών μηχανημάτων, αδειών εκτέλεσης έργων υδροληψίας, και χρήσης υπογείου νερού για αγροτική, αγροτοβιομηχανική, αγροτουριστική χρήση, καθώς και των πτυχίων χειριστών γεωργικών μηχανημάτων που έχουν χορηγηθεί από την υπηρεσία», με προϋπολογισμούς αντίστοιχα 164.000 Ευρώ και 675.000 Ευρώ. Στη συνέχεια έγιναν και οι πληρωμές προς τους «δικαιούχους», αφού βέβαια προηγουμένως είχε βεβαιωθεί η εκτέλεση των έργων στην υπηρεσία (ΔΥΠΕΒ της ΝΑΘ). Όμως τα έργα αυτά δεν εκτελέστηκαν ποτέ, όπως σήμερα βεβαιώνουν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Επιπλέον, η μη εκτέλεσή τους επαληθεύεται με μια απλή 5λεπτη επίσκεψη στα γραφεία της ΔΥΠΕΒ, αφού δεν υπάρχει «το παραχθέν και βεβαιωθέν έργο».

Η ζημιά για τη Νομαρχία εκτιμάται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το ακριβές ποσό θα εξακριβωθεί όταν διερευνηθούν όλες οι σχετικές αποφάσεις του κ. Νομάρχη για το διάστημα 2005-2010, που αφορούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και που απορρέουν από αποφάσεις του τότε Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως π.χ. οι αποφάσεις του κ. Γενικού 26669/6-8-07 και 1672/17-1-08 για έργα με συμβάσεις μίσθωσης έργου στη Νομαρχία, με 50 και 35 άτομα αντίστοιχα.

«Η πρακτική αυτή ήταν μόνο ένας τρόπος για βόλεμα ημετέρων με καταστρατήγηση της νομοθεσίας και τη δημιουργία προσωπικού «στρατού» ή υπάρχουν και άλλα ιδιοτελή ωφελήματα;», αναρωτήθηκε ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Σε κάθε περίπτωση, όλες οι καταγγελίες αυτές θα πρέπει να διερευνηθούν άμεσα από τη Δικαιοσύνη και την Περιφέρεια».

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS