Παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο

GFT 009Απάντηση στις 4/9/2009 της κας Fischer Boel εξ ονόματος της Επιτροπής στην ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου για τις αποζημιώσεις προς τους αγρότες

Η Επιτροπή εξετάζει, βάσει των κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, το θέμα της αποζημίωσης που χορήγησε ο ΕΛΓΑ στους έλληνες γεωργούς, στο οποίο αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ζήτησε, επανειλημμένως, από τις ελληνικές αρχές να υποβάλλουν στοιχεία. Οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη υποβάλει ορισμένα στοιχεία. Η Επιτροπή μόλις λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της υπόθεσης, θα αποφασίσει εάν η αποζημίωση συμβιβάζεται με τη συνθήκη ΕΚ.

Εάν η αποζημίωση ή μέρος της έχει ήδη χορηγηθεί στους έλληνες γεωργούς και εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι αυτή δεν συμβιβάζεται με τη συνθήκη ΕΚ, μπορεί να ζητήσει από την Ελλάδα να λάβει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάκτηση της ενίσχυσης από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 (νυν άρθρο 88) της συνθήκης ΕΚ.

Comments are closed.